công khai

Tên file: CONG-KHAI-LUA-CHON-NHA-THAU-DAU-GIA.doc
Tải về

 

 

PHÒNG GD&ĐT TP.TÂN AN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH AN VĨNH NGÃI            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

­­­­­­­­­­­­­­­­­­                                                                                     

       Số: 84/CV- THAVN                        Tân An, ngày 28  tháng 8  năm 2017

Về việc thông báo công khai trên trang

thông tin điện tử về lựa chọn tổ chức

đấu giá tài sản.

 

Kính gửi: Các tổ chức đấu giá tài sản

 

Căn cứ Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;

Căn cứ Quyết định số 2407/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của UBND thành phố về việc phê duyệt cho các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố Tân An được cho thuê mặt bằng giữ xe và căntin;

Nhằm để đảm bảo trình tự, thủ tục đấu giá tài sản đối với tài sản phải bán thông qua đấu giá theo quy định, trường TH An Vĩnh Ngãi đăng thông báo công khai trên trang điện tử của trường về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản gồm các nội dung sau:

  1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: TrườngTH An Vĩnh Ngãi Địa chỉ: ấp Vĩnh bình, xã An Vĩnh Ngãi, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
  2. Tên tài sản:

– Quầy căntin tại trườngTH An Vĩnh Ngãi

– Số lượng : 01

– Nhà xe học sinh tại trường…..

– Số lượng…….

  1. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

– Đối với 01 quầy căntin trường cho thuê với giá khởi điểm là 500.000 đồng/quầy.

– Đối với 01 quầy nhà xe trường cho thuê với giá khởi điểm là …..triệu đồng/quầy.

  1. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Lựa chọn trên cơ sở thực hiện theo các tiêu chí quy định tại khoản 4, Điều 56 Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016.
  2. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

– Thời gian đăng ký: Từ ngày 28/8/2017 đến 17 giờ 00 phút ngày 31/8/2017.

– Địa điểm: Hồ sơ nộp trực tiếp tại trường TH An Vĩnh Ngãi Địa chỉ: ấp Vĩnh Bình, xã An Vĩnh Ngãi, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Rất mong sự tham gia của các tổ chức đấu giá tài sản./.

 

Nơi nhận:                                                                   HIỆU TRƯỞNG      Đã ký

– PGD&ĐT TP.Tân An;

– Lưu.

Đã ký

                                                                                       Nguyễn Thị Thu Nga